Inscripcions a les Activitats Municipals

Selecciona una de las dues opcions per cercar la teva activitat o casal de referència.

PER CASALS

Primer tria el teu Casal i després cerca la teva activitat.

PER ACTIVITATS

Primer tria la teva activitat i després cerca el teu Casal.

l

COM INSCRIURE'S?

}

HORARIS

u

FAQ

HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Actualment els Casals de Barri compten amb un horari d'atenció al públic amb les franges horàries que a continuació detallem.

CB S'ESCORXADOR

de dilluns a divendres

de 10 a 13 h i de 17 a 21 h

CB PERE GARAU

de dilluns a divendres

de 16.30 a 20.30h

CB S'HOSTALOT

dimarts i dijous

de 16.30 a 20.30h

CB SANTA CATALINA

de dilluns a divendres

de 10 a 13 h i de 17 a 21 h

CB CAMP D'EN SERRALTA

de dilluns a divendres

de 17 a 21 h

CB SANT AGUSTÍ

de dilluns a divendres

de 16.30 a 20.30h

CB SON GOTLEU

de dilluns a divendres

de 16 a 20.30 h

CB SON CLADERA

de dilluns a divendres

de 16.30 a 20.30 h

CB SANT JORDI

dilluns, dimecres i divendres

de 16.30 a 20.30h

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

S’estableixen dos procediments per a dur a terme les inscripcions:

 • Realització d’inscripcions online, a l'enllaç del programa d'inscripcions del casal de barri elegit a través d’internet.
 • Realització d’inscripcions presencials, al casal de barri elegit.

Entre el dilluns 18 i el dijous 21 de setembre només es permet la inscripció a una activitat d'entre totes les que s'ofereixen als diferents casals de barri. Si es realitzen inscripcions a més d'una activitat, aquestes inscripcions seran cancel·lades automàticament i les persones donades de baixa de les activitats.

A partir del dia 22 de setembre, a les 9 h, es permet realitzar inscripcions a altres activitats, al mateix casal o a casals diferents, sempre que hi hagi places disponibles.

Inscripcions online:

Les inscripcions online es podran realitzar a partir del dia 18 de setembre:

 • A les 9 h per a les activitats programades als casals de barri de S’Escorxador, Santa Catalina i Es Jonquet
 • A les 17 h per a les activitats programades als casals de barri de Pere Garau, Son Gotleu, Sant Agustí, Camp d'en Serralta i Son Espanyol.
Accés al programa d'inscripcions en:
 

En cas de no disposar de l’equip informàtic o smartphone necessari per a accedir al programa, es podrà acudir als casals de barri de S’Escorxador, Santa Catalina i de Son Gotleu per a realitzar inscripcions online en els ordinadors d’autoconsulta. No s’assignarà torn per cita prèvia, sinó que caldrà fer cua, mantenint la distància de seguretat pertinent. S’aconsella a totes les persones que tinguin altres mitjans que evitin aquesta opció, per evitar cues i aglomeracions.

Es recomana accedir al programa abans de que començar les inscripcions per fer el registre d'usuari. Les inscripcions són nominals i totes les persones han de tenir un usuari. No serveixen els usuaris creats en cursos anteriors.

IMPORTANT: 

Per finalitzar la inscripció i reservar la plaça cal fer el pagament en línia de l'activitat. Si no es realitza el pagament, la inscripció no restarà com a feta.

Inscripcions presencials: 

Per a realitzar les inscripcions presencials, caldrà demanar cita prèvia al casal de barri elegit a partir del dia 12 de setembre; es pot demanar al mateix casal, per correu electrònic o per telèfon en l’horari habitual del casal triat a partir del 11 de setembre.
 
Les cites s’assignaran per ordre d’arribada de les peticions.
 
Totes les persones que puguin gaudir de bonificacions hauran de realitzar les inscripcions de forma presencial, per tal que el personal dels casals de barri revisi la documentació i validi la bonificació abans de la  inscripció.

PREGUNTES FREQÜENTS:

Com funcionen les activitats dels casals de barri?

Oferim activitats des de l’octubre fins al juliol i poden ser activitats presencials i en línia. La programació d’aquestes activitats és trimestral i tenen continuïtat durant tot el curs. A més, oferim tallers monogràfics amb una durada més curta (8 o 12 hores) i activitats puntuals de més curta durada.

Com puc fer la inscripció?

La inscripció es fa online a través de la web inscripcions.casalsdebarri.cat.

Puc fer la inscripció al Casal de forma presencial?

Les inscripcions són preferentment online. Per a qualsevol dubte o aclariment es pot contar amb el casal, des d’on es facilitarà suport per a realitzar la inscripció. Les persones que no disposin d’eines per a realitzar les inscripcions online podran realitzar-les de forma presencial.

Puc inscriurer-me a més d’una activitat?

Durant els períodes d’inscripció s’estableix un termini de dies en que només es pot fer la inscripció a una activitat. Passat aquest termini, et pots inscriure a tantes activitats com desitgis.

Puc inscriurer-me a un taller quan ja ha començat el trimestre?

Si hi ha places disponibles, sí.

Quin preu tenen les activitats?

La realització d’activitats als Casals de Barri estan subjectes al pagament segons els preus públics establerts per l’Ajuntament, i la quota a abonar depèn de la seva durada. Cada sessió té el preu de 2€.

He de pagar els materials necessaris per a l’activitat?

L’import abonat en concepte de preu públic no inclou en cap cas els materials fungibles o els estris/eines d’ús personal que siguin necessaris per al desenvolupament de l’activitat a la qual s’hagin inscrit, i hauran de ser aportats o adquirits per part de les persones participants.

De quins descomptes puc gaudir?

S’aplicaran les següents reduccions i bonificacions sobre la quota:

 • Menors de 26 anys - 10.00 % (*)
 • Discapacitat igual o superior al 33% - 50.00 %
 • Pensions no contributives - 100.00 %
 • Ingrés mínim vital (IMV) - 100.00% (*)
 • Renda mínima per inserció (RMI) - 100.00 %
 • Persones en situació d’atur - 50.00 % (també els fills)
 • Renda social garantida (RSG) - 100.00 %
 • Violència de gènere i fills menors d'edat - 25.00 %
 • Violència de gènere serveis socials comunitari - 100.00 %

Per gaudir de les reduccions de quota, s’haurà d’acreditar en el moment de la inscripció que s’està en alguna de les situacions assenyalades; la documentació que hauran de presentar per a la seva acreditació serà la següent:

 • Persones menors de 26 anys: DNI o document oficial que acrediti la data de naixement.
 • Persones amb situació d’atur: certificació del SOIB acreditant la situació d’atur.
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: còpia del document que acrediti la condició de persona amb discapacitat de l’interessat i el seu grau.
 • Persones titulars de la Renda mínima d’inserció, titulars o beneficiàries de la Renda social garantida, amb pensió no contributiva o Ingrés Mínim Vital: còpia del document acreditatiu expedit per l’òrgan competent.
 • Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d’edat: qualcú dels mitjans de d’acreditació previstos a l’article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones. En els casos de persones derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de Palma o d’una altra Administració pública, serà suficient la presentació d’informe de derivació pertinent.

Els descomptes s’apliquen a tots els tallers que faci?

Tal i com està definit a l'ordenança de preus públics, una persona només es podrà aplicar undescompte per mes.
Els descomptes i bonificacions no seran acumulatius. Només es podrà beneficiar d’un descompte per mes. Sempre s’aplicarà el descompte més beneficiós per a la persona inscrita.
Els descomptes que es realitzin a una activitat de duració trimestral comptarà com a 3 descomptes mensuals, un per cada mensualitat. Per tant, no es podrà aplicar cap altre descompte durant el transcurs del trimestre.

Si faig la inscripció a un taller quan el trimestre ja ha començat, he de pagar la quota trimestral sencera?

A les activitats de més de 8 sessions que hagin transcorregut més del 50% de les sessions previstes es podrà realitzar un descompte del 50% de la quota per a noves inscripcions. S’ha previst una  bonificació especial del 50%, acumulable a la resta de bonificacions, que s’haurà d’aplicar des del casal quan sigui pertinent.

Puc reservar la meva plaça d’un curs per l’altre?

No. Al setembre s’obrin les inscripcions del nou curs.

Si estic inscrit a un taller i no puc venir un dia, puc recuperar aquesta sessió amb un altre grup?

No, cada grup té un nombre màxim d’inscrits i cada participant ha d’assistir al grup de l’horari en que estigui inscrit.

Si he pagat una activitat i no hi puc anar (feina, malaltia…), em tornen els doblers?

No. Si no es pot acudir a l’activitat per motius personals no es retornen els doblers.
No es realitzaran devolucions de quotes ingressades, excepte quan les causes de la no realització de l’activitat siguin imputables a l’Ajuntament o a l’entitat o l’empresa gestora del casal de barri, o quan s’acrediti impossibilitat de realització de l’activitat, prèviament a l’inici d’aquesta, sigui per causa major o malaltia greu acreditada.

Es poden inscriure menors a les activitats?

Si, a les activitats que siguin de caire intergeneracional, de caire familiar o a les programades específicament per a menors, amb franges d’edats determinades.
En el cas de les activitats intergeneracionals, les persones menors de 12 anys, per a participar a les activitats del casal de barri, han d’anar acompanyades d’una persona adulta que se’n faci responsable en tot moment.

No tenc on/ amb qui deixar el meu fill/a, pot venir amb jo i que esperi al passadís?

No.

Donau certificat d’assistència o d’aprofitament?

No som un centre de formació així que no. No donam cap tipus de certificat.

Skip to content