Cessions d’ús d’espais

Les entitats ciutadanes inscrites al RMEC poden sol·licitar l'ús d'espais als casals de barri, sempre que els destinin a una finalitat pública i sense ànim de lucre, al desenvolupament cultural i social i a la promoció de la vida associativa i/o com a via de participació ciutadana.

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre Electrònic amb una antelació mínima de 15 dies a la realització de l'activitat.

Totes les activitats han de ser respectuoses amb els valors fonamentals d'igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. 

Procediment

Per sol·licitar una cessió d'ús d'espais als casals de barri heu de seguir aquest procediment:

1. Emplenar la sol·licitud, signar-la electrònicament amb el certificat digital de l'entitat, i registra-la al tràmit electrònic de l'Ajuntament de Palma o al registre electrònic general (rec.redsara)

2. En tenir l'aprovació del Departament de Participació Ciutadana, passar a cercar les claus de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.

3. En acabar la cessió d'ús tornar les claus al Departament en el mateix horari.

Altres informacions

Per a què es poden cedir els espais?

Es poden cedir els espais per a dur-hi a terme les següents activitats:

  1. reunions i assemblees 
  2. exposicions
  3. tallers de caire sociocultural
  4. actes polítics
  5. xerrades i conferències
  6. altres activitats de caire informatiu, formatiu i/o d'interès sociocultural

Per a què no se cedeixen els espais?

No se cedeixen els espais per a dur-hi a terme les següents activitats:

  1. com a seu social
  2. com a magatzem
  3. per a pràctiques de culte
  4. per activitats d'interès particular, professional, comercial 
  5. per activitats que puguin causar molèsties a les persones usuàries del casal o al veïnat 

Normes i obligacions específiques de les cessions d'espais

 • El/la cessionari/nària és responsable de fer complir el Reglament a les persones participants a les seves activitats.
 • No es pot deixar cap tipus de materials als espais cedits, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
 • S'han de respectar les condicions establertes a l'autorització de cessió d'espais pel que fa a la finalitat per a la qual es realitza la cessió, els espais i els horaris concedits.
 • Per a disposar del material o de la dotació d'equipament municipal cal tenir el corresponent permís de l'Ajuntament o de la persona responsable del casal.
 • No poden tenir una finalitat comercial o lucrativa els objectes o els articles que els usuaris produeixen als diferents tallers.
 • L'organització de l’espai i el muntatge i el desmuntatge dels equipaments cedits són responsabilitat del/de la cessionari/nària.
 • S'han de deixar tancats tots els llums, els aparells elèctrics, d'aire condicionat, els grifons d'aigua, etc. en el moment de tancar el casal.
 • Quan l'activitat a realitzar ho requereixi, el/la cessionari/nària ha de tenir subscrita la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.
 • No es pot fumar ni consumir alcohol.
 • No es pot menjar dins el casal.
 • No es permet l'accés d'animals als casals, llevat dels cans guia.
 • No es permet entrar bicicletes, patins o estris similars dins el casal.
 • No es poden introduir objectes o materials perillosos per a la integritat de les persones.
 • No es permeten actituds i/o comportaments que puguin suposar una falta de respecte als altres o puguin provocar desordres.
 • El/la cessionari/nària no pot cedir o llogar a tercers els espais cedits.

Per més informació respecte a la normativa es pot consultar Reglament de Funcionament de Casals de barri

Skip to content